A A+Perioada de desfășurare: 28 mai 2020 – 14 iunie 2020


Secțiunea I. Organizator


Organizatorul Concursului "Asigură-ți energia”, denumit în continuare „Concursul” este OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.,  societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 51, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10454/2001, cod unic de înregistrare 14360018, IBAN RO 17 RNCB 0090 0005 0611 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Lipscani, autorizată de ASF RA – 047/10.04.2003, reprezentată prin Dl. Mihail TECĂU – Preşedinte Directorat și Dl. Costinel-Silviu STRATNIC – Vicepresedinte Directorat, (denumită în continuare „Organizatorul”).


Concursul este reglementat și se desfășoară după dispozițiile prezentului Regulament Oficial, denumit în continuare „Regulamentul”.


Condițiile și termenii prevăzuți în prezentul Regulament pentru desfășurarea Concursului sunt obligatorii pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, urmând a comunica în prealabil modificările pe pagina de WEBSITE www.omniasig.ro la secțiunea dedicată concursului.


Regulamentul concursului poate fi accesat la link-ul www.omniasig.ro/concurs.html din paginile de Facebook si Instagram ale OMNIASIG și este disponibil în mod gratuit oricărui participant la Concurs, pe website-ul companiei, accesând link-ul www.omniasig.ro/concurs.html.Suplimentar, regulamentul de participare la Concurs este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe baza unei solicitări scrise transmise prin e-mail, la adresa marketing@omniasig.ro


Secțiunea II. Locul și durata desfășurării Concursului


Concursul este organizat și desfășurat pe întreg teritoriul României, prin intermediul paginilor de Facebook și Instagram ale companiei, accesând linkurile:https://www.facebook.com/OmniasigVIG,https://www.instagram.com/omniasigvig/.

Prin organizarea și desfășurarea concursului „Asigură-ți energia”, OMNIASIG încurajează, susține și promovează adoptarea unui comportament responsabil față de mediul înconjurător.


Perioada de desfășurare a Concursului este 28 mai 2020 – 14 iunie 2020.


Înscrierea se poate face exclusiv în perioada de desfășurare a concursului, mai sus menționată.


Participarea la acest Concurs implică o cunoaștere și acceptare integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.


Secțiunea III. Modalități de desfășurare a concursului


FACEBOOK:

Pentru fiecare participant la concurs pe pagina de FACEBOOK, mecanismul de desfășurare este următorul:


 • Participantul trebuie să dea LIKE la pagina de Facebook oficială a OMNIASIG (https://www.facebook.com/OmniasigVIG)
 • Participantul trebuie să răspunda provocării OMNIASIG printr-un comentariu la postarea concursului.
 • Participantul trebuie dea like postării din concurs.

Optional: Participantul va putea distribui postarea OMNIASIG despre concurs cu tag-ul @omniasigvig pe profilele personale sau în grupurile din care face parte.


Notă*

 • Participantul trebuie să ia la cunoștință despre conținutul Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte integrantă din prezentul Regulament, pe care îl poate accesa la adresa www.omniasig.ro/concurs
 • Participarea la concurs este condiționată de existența unui cont de Facebook cu nume real.

*Pentru validarea înscrierii în concurs trebuie întrunite toate condițiile obligatorii menționate mai sus.

*Nu pot participa la concurs angajații Organizatorului, soții, soțiile și rudele de gradul I ai acestora, precum și partenerii acestuia.

*Participanții la Concurs trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani.


INSTAGRAM:

Pentru fiecare participant la concursul pe pagina de INSTAGRAM, mecanismul de desfășurare este următorul:

 • Participantul trebuie să dea follow la pagina de Instagram oficială a OMNIASIG( https://www.instagram.com/omniasigvig/
 • Participantul trebuie să răspundă provocării OMNIASIG printr-un comentariu la postarea concursului.
 • Participantul trebuie să dea like postării din concurs.
 • Participantul trebuie să eticheteze 2 prietenipe care îi consideră cei mai sustenabili.

* Opțional: Participantul va putea da share la postarea OMNIASIG despre concurs cu tag-ul @omniasigvig pe Stories.


Nota*

 • Participantul trebuie să ia la cunostinta despre continutul Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte integranta din prezentul Regulament, pe care il poate accesa la adresa www.omniasig.ro/concurs
 • Participarea la concurs este condiționată de existența unui cont de Instagram cu nume real.

* Pentru validarea inscrierii in concurs trebuie intrunite toate conditiile obligatorii mentionate mai sus.


* Nu pot participa la concurs angajatii Organizatorului, sotii, sotiile si rudele de gradul I ai acestora, precum si partenerii acestuia.

* Participanții la Concurs trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani.


Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta s-a înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.


Secțiunea IV. Premiile Concursului


Toate persoanele care vor îndeplini condițiile, conform Secțiunii III,vor avea șansa să câștige prin tragere la sorti unul dintre cele patru premii pentru fiecare categorie (FACEBOOK / INSTAGRAM):


PREMII FACEBOOK

PREMII INSTAGRAM

Sistem mobil de purificare a apei

Valoare premiu: 228 lei

Sistem mobil de purificare a apei

Valoare premiu: 228 lei

Lampa LED inteligenta de birou

Valoare premiu: 209,99 lei

Lampa LED inteligenta de birou

Valoare premiu: 209,99 lei

Lampa LED inteligenta de camera

Valoare premiu: 189 lei

Lampa LED inteligenta de camera

Valoare premiu: 189 lei

Purificator de aer

Valoare premiu: 499 lei

Purificator de aer

Valoare premiu: 499 lei


Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul concursului este de 2.251,98 lei, TVA inclus.


Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiului oferit în cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia.


Descrierea premiilor este cu titlu informativ, caracteristicile acestora pot suferi modificări, în functie de disponibilitatea acestora la data comenzii.


Secțiunea V. Desemnarea câștigătorilor


Desemnarea câștigătorilor și acordarea premiilor se va face conform descrierii din prezentul regulament pentru premii, cu ajutorul unui program informatic specializat (www.random.org). Organizatorul își rezervă dreptul de a pre-valida un câștigător după ce este tras la sorți.


 • Numele câștigătorilor va fi publicat pe paginile rețelelor unde s-a desfășurat concursul  printr-o postare dedicată, până pe data de 19.06.2020, iar suplimentar, câștigătorii vor fi informați și individual prin mesaj privat pe Facebook / Instagram.
 • Validarea finala va avea loc in momentul in care castigatorul primeste pe Facebook/Instagram mesaj din partea Organizatorului.

 • Secțiunea VI. Validarea câștigului. Publicarea castigătorului.

  În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorul este obligat să afișeze în cadrul secțiunii dedicate concursului lista câștigătorilor. Lista câștigătorilor premiilor Concursului va fi publicată pe paginile de Facebook și Instagram ale Organizatorului.


  Pentru ca un participant să poată fi validat drept câștigător în cadrul Concursului, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

  • înscrierea în Concurs să fi fost facută conform prevederilor Secțiunii III de mai sus;
  • înscrierea în Concurs sa fi fost facută conform Secțiunii II de mai sus;
  • transmiterea către Organizator a consimtamantului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prin Declarația Acord specifică.

  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respecta cerinţele concursului.


  Premiile vor fi acordate câștigătorilor în termen de maxim 5 săptămâni de la confirmarea acestora și după ce a fost verificată îndeplinirea condițiilor de concurs stipulate în prezentul Regulament.

  Este necesară și încheierea unui proces verbal de predare – primire a premiului.

  Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului, poate fi formulată în scris de către participant și trimisă la adresa marketing@omniasig.ro sau expediată prin poștă, în termen de maxim 5 zile de la data încheierii concursului, către Organizator.


  Secțiunea VII.Intrarea în posesia premiului


  Organizatorul nu este responsabil în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat.

  Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câștigător în legătură cu premiile câștigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de răspundere.

  Secțiunea VII.Protecția datelor cu caracter personal

  Pentru înregistrarea și participarea la Concurs, toți participanții trebuie să ia la cunoștință despre conținutul Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ce face parte integranta din prezentul Regulament.

  Participanții care vor fi declarați câștigători în urma tragerii la sorți vor primi câte un mesaj privat, prin care li se va solicita să trimită electronic, în mod suplimentar, următoarele date cu caracter personal și documente: nume, prenume, CNP, număr telefon mobil, adresă fizică unde li se va trimite premiul câștigat, copie carte identitate, adresa email, după ce în prealabil li se va transmite spre completare DECLARATIA ACORD prin care li se va solicita consimțământul cu privire la utilizarea datelor anterior menționate.


  Secțiunea IX. Încetarea / Întreruperea Concursului. Evenimente neprevăzute

  Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului.


  Forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

  Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile sau întârzierile înscrierilor pe platformele de socializare, generate de defecțiuni tehnice independente de voința Organizatorului, respectiv pierderi, întârzieri sau orice alte probleme cauzate de furnizorul de Internet / conexiunea Internet a participantului.


  Secțiunea X. Litigii


  În cazul unor neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la Concurs, părțile vor încerca soluționarea lor pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.


  OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A.


  Mihail TECĂU

  Preşedinte Directorat  Costinel Silviu STRATNIC

  Vicepresedinte Directorat

  Nota de Informare

  privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Concursul „Asigură-ți energia”

  OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001, iar din 25 mai 2018 și cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

  Scopul acestei notificări este informarea dumneavoastră cu privire la scopurile prelucrării, temeiul juridic al prelucrării, durata prelucrării, destinatarii datelor cu caracter personal colectate, modalitățile de exercitare a drepturilor individuale, precum și informații legate de scopul secundar al procesării, dacă datele vor fi prelucrate într-un alt scop decât cel pentru care au fost colectate.


  PRINCIPIILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Datele cu caracter personal colectate vor fi:

  • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana dumneavoastră, respectând principiile de legalitate, echitate și transparență;
  • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică  ori  în  scopuri  statistice  nu  este  considerată  incompatibilă  cu  scopurile  inițiale;
  • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
  • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
  • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în lege în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate;
  • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

  Este important să acordați atenție acestei informări astfel încât să cunoașteți toate aspectele expuse în conținutul acesteia. Prezentul document nu constituie un consimțământ privind prelucrările ulterioare de date și nu afectează legalitatea prelucrărilor efectuate anterior.


  SCOPURILE PRELUCRARII

  OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

  • organizarea si desfasurarea Concursului si acordarea premiilor castigatorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu selectia si anuntarea castigatorilor;
  • plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente,
  • solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Concursului si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora;
  • activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului). In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. Daca castigatorii isi retrag consimtamantul pentru scop de marketing, Organizatorul nu va mai putea transmite ofertele si invitatiile sale sau castigatorii nu vor putea participa la loteriile promotionale, sondajele si chestionarele Organizatorului. De asemenea, in cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.
  • Participantii care nu-si dau acordul sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru organizarea si desfasurarea Concursului si acordarea premiilor castigatorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu selectia si anuntarea castigatorilor nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.

  TEMEIURILE JURIDICE

  Colectarea și procesarea datelor personale în scopurile menționate mai sus se bazează pe:

  • Interesul legitim pentru promovarea brandului și a companiei OMNIASIG VIG, desfășurarea concursului "Asigură-ți energia”, extragerea câștigătorilor etc.;
  • Obligatii legale privind plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente,
  • Consimțământ.

  DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPURILE MENȚIONATE ANTERIOR

  Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza Participantii in mod direct, inclusiv prin intermediul platformei Facebook sau/si Instagram.

  Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal ale Participantilor catre:

  • Agentia de PR cu care Organizatorul colaboreaza in desfasurarea acestui concurs.
  • Serviciile de curierat – în vederea trimiterii premiilor câștigătorilor.

  PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Concursului, respectiv Nume Utilizator Facebook/Instagram, vor fi stocate pe durata acestuia, urmând a fi șterse după încheierea concursului. Cu privire la datele castigatorilor pentru care Organizatorul are diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 6 ani.


  DATE PERSONALE COLECTATE

  • Participanti:
   • Nume Utilizator Facebook/Instagram
  • Câștigători:
   • Nume Utilizator Facebook/Instagram
   • Nume,Prenume
   • Număr telefon
   • Adresa fizică
   • Adresa email

    DREPTURI PRIVIND DATELE PERSONALE

    • dreptul de a retrage consimțământul în orice moment pentru prelucrarea datelor personale, pentru unul sau mai multe scopuri consimțite anterior, atunci când prelucarea are ca temei consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea acestuia;
    • dreptul de acces la propriile date personale;
    • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele nu mai sunt actuale, inexacte sau incomplete;
    • dreptul de a solicita ștergerea datelor, dacă nu mai sunt necesare scopului și dacă nu există alte cerințe legale, de executare a unui contract sau interes legitim ce pot fi invocate;
    • dreptul de solicita restricționarea prelucrării în condițiile prevăzute de lege;
    • dreptulde a se opune prelucrării, în condițiile legii;
    • dreptul de petiționare, la OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. și/sau la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
    • dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate, bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv crearea de profiluri;
    • dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale indicat de dumneavoastră;
    • dreptul de a fi notificat de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. privind breșe de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor dumneavoastră personale.
    • Dreptul de a vă adresa justiției.

    Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau informații suplimentare vă puteți adresa Responsabilului cu Protecția Datelor Personale din cadrul OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., prin e-mail la dpo@omniasig.ro, prin poștă, la adresa OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., Aleea Alexandru 51, sector 1, București sau depunând personal o notificare semnată olograf la oricare din sediile OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. din București sau din țară.

    Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:

    Web site : http://www.dataprotection.ro

    Email: anspdcp@dataprotection.ro

    Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, Romania

    Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212

    Cabinet Presedinte +40.318.059.220;Fax+40.318.059.60

     


    Puteți descărca varianta PDF a regulamentului de aici: Descarca

    Puteți descărca varianta PDF a actul aditional de aici: Descarca