Informații privind restituirea sumelor încasate ca prime de asigurare

Solicitare restituire primă

I. Restituiri pentru polițele RCA

Documentele necesare

Documentele necesare pentru cererile de reziliere a contractelor de asigurare sunt:

 1. Formularul de restituire completat cu informațiile solicitate - Pentru solicitările depuse fizic
 2. Copia poliței pentru care se solicită restituirea - Optional
 3. Documentele care atestă pierderea interesului asigurabil: înstrăinare, furt, dezmembrare. Dovada înstrăinării autovehiculului  / finalizării leasingului o reprezintă unul dintre documentele de mai jos:
  1. copie a CIV (Cartea de Identitate a Vehiculului) unde este evidențiat noul proprietar, având stampila și semnătura Inspectoratului de Poliție;
  2. copie a certificatului de înmatriculare al vehiculului (talonul), unde este evidențiat noul proprietar;
  3. procesul verbal de scoatere din evidență de la administrația financiară, semnat și înregistrat REMTII (Registrul de Evidență a Mijloacelor de Transport Înmatriculate/Înregistrate);
  4. în cazul polițelor în care asiguratul este compania de leasing, când utilizatorul devine proprietar: copia talonului vechiului proprietar, unde pe verso este completat câmpul ”Înstrăinat către”, datat și stampilat;
  5. în cazul polițelor în care asiguratul este compania de leasing, când se modifică utilizatorul: copie contract novație;
  6. contractul de vânzare-cumpărare, înregistrat REMTII;
  7. factură fiscală înregistrată REMTII; 
  8. certificat de radiere din circulație, datat, semnat și stampilat de Inspectoratul de Poliție.
 4. În cazul polițelor în care asiguratul este compania de leasing, dacă solicitantul este utilizatorul consemnat în poliță, este necesară împuternicirea din partea firmei de Leasing ca prima neutilizată se poate restitui către utilizator - Optional.
 5. Copie Extras CONT IBAN al solicitantului.
 6. Copie CI/BI apartinând asiguratului /contractantului poliței, în cazul când se solicită banii la ghișeul BCR pentru persoane fizice.
 7. Dovada plății primei - Pentru solicitare prima plata in plus/eronată.

Precizări importante:

În cazul polițelor RCA care se vor rezilia ca urmare a înstrăinării obiectivului asigurat, pentru stabilirea perioadei în care asigurarea a fost valabilă, se ia în considerare data notificării  asiguratului către OMNIASIG, conform art. art. 7, punctul (a) din Legea 132/2017 care  reglementează că încetarea contractului se produce la momentul notificării asiguratorului.

“Art. 7: Încetarea contractului RCA 

Contractul RCA încetează: 
a) la data la care proprietarul vehiculului notifică asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoţită de documente justificative;”

 • În cazul polițelor RCA care se vor rezilia ca urmare a dezmembrării, exportului sau furtului autovehiculului, data rezilierii poliței o reprezintă data de pe certificat.
 • În cazul solicitărilor de restituire pentru polițe cu asigurat/utilizator persoană juridică, prima se restituie numai asiguratului/ utilizatorului într-un cont bancar aparținând persoanei juridice.
 • Diferența de primă se va restitui doar în cazul in care care nu s-au plătit / nu se datorează despăgubiri pentru evenimentele produse în perioada de valabilitate a asigurării .

  
II. Restituiri pentru polițele CASCO 

Documentele necesare

Documentele necesare pentru cererile de reziliere a contractelor de asigurare sunt:

 1. Formularul de restituire completat cu informațiile solicitate
 2. Copia poliței pentru care se solicită restituirea 
 3. Documentele care atestă pierderea interesului asigurabil: înstrăinare, furt, dezmembrare. Dovada înstrăinării  autovehiculului  / finalizării leasingului o reprezintă unul dintre documentele de mai jos:
  1. copie a CIV (Cartea de Identitate a Vehiculului) unde este evidențiat noul proprietar, având stampila și semnătura Inspectoratului de Poliție;
  2. copie a certificatului de înmatriculare al vehiculului (talonul), unde este evidențiat noul proprietar;
  3. procesul verbal de scoatere din evidență de la administrația financiară, semnat și înregistrat REMTII (Registrul de Evidență a Mijloacelor de Transport Înmatriculate/Înregistrate);
  4. în cazul polițelor în care asiguratul este compania de leasing, când utilizatorul devine proprietar: copia talonului vechiului proprietar, unde pe verso este completat câmpul ”Înstrăinat către”, datat și stampilat;
  5. în cazul polițelor în care asiguratul este compania de leasing, când se modifică utilizatorul: copie contract novație;
  6. contractul de vânzare-cumpărare, înregistrat REMTII;
  7. factură fiscală înregistrată REMTII; 
 4. În cazul polițelor în care asiguratul este compania de leasing, dacă solicitantul este utilizatorul consemnat în poliță, este necesară împuternicirea din partea firmei de Leasing ca prima neutilizată se poate restitui către utilizator.
 5. Copie Extras CONT IBAN al solicitantului.
 6. Copie CI/BI aparținând asiguratului /contractantului poliței, în cazul când se solicită banii la ghiseul BCR pentru persoane fizice.
 7. Dovada plății primei. 

Precizare importantă:

Diferența de prima se va restitui doar în cazul în care nu s-au plătit, sau nu se datorează despăgubiri pentru evenimentele (daunele) produse în perioada de valabilitate a asigurării.


III. Restituiri pentru VIRAMENTE ERONATE sau PLĂȚI SUPLIMENTARE

Documentele necesare

Documentele necesare pentru solicitările de restituire a viramentelor eronate și plăților suplimentare sunt: 

 1. Formularul de restituire completat cu informațiile solicitate.
 2. Dovada plății.
 3. Copie extras Cont IBAN al solicitantului.

 

OMNIASIG își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în funcție de caz.